Facial Oil Serum for men

incl. btw, excl. verzendkosten

Standaard verzending 1 - 4 Werkdagen

Facial oil serum with 100% vegetable and natural ingredients.

Productinformation

Facial oil serum with 100% natural ingredients and essential oils. 

English

Created with Sketch.

Vegetable oil-based facial serum with essential oils for 100% natural facial care.

This serum contains only plant-based ingredients.

Ingredients:
Hemp Oil, Jojoba Oil, Musk Rose, Phito Vegetable Silicone BIO, Vegetable Botox, Natural Alpha Bisabolol, Vitamin E Tocopherol, EO Geranium, EO Sandalwood, EO Spike Lavender, EO Frankincense, EO Rosewood, EO Sun Rose.

Hemp oil is widely used in natural cosmetics because of its high nutrient content. Its richness in mineral salts, vitamins, fatty acids and proteins makes it an ideal ingredient.

Applied externally, it helps with itching, allergies, eczema and various skin problems in many cases.

Our oil is extracted from the seeds and thus contains no cannabinoids.

Musk rose (also called rosehip oil) serves in natural cosmetics to delay the signs of premature ageing and offers excellent results in regenerating skin.

One of its properties is that it helps to reduce skin pigmentation, eliminating or reducing spots.

Rosehip oil acts as a cell regenerator: vitamins A and E increase the production of elastin and collagen, which also leads to cell regeneration in scars and stretch marks.

Pure Jojoba oil balances skin acidity and significantly improves the appearance of oily and combination skin as it regulates sebum secretion, in addition to revitalising dry skin.

In natural cosmetics, no other oil gives the skin more elasticity and flexibility than jojoba oil because it activates the metabolism of elastin.

It also contains myristic acid which is anti-inflammatory and excellent for treating skin ageing.

The 100% pure and natural jojoba oil, obtained by first cold pressing, is not actually an oil, but a liquid wax composed of wax esters with a structure very similar to the fat of the skin.

Phito Silicone has high penetration into skin and hair and you can get cosmetics with a very soft, non-greasy texture that is easy to apply.

It leaves a velvety feel on skin and hair thanks to its 100% plant-based emollient active ingredient consisting of wax esters and unsaponifiable olives.

It is a natural alternative to the use of silicones in skin and hair products.

In natural cosmetics, Plant and Natural Botox contains 100% plant-based active ingredients in a base of organic safflower oil with tightening and anti-wrinkle effect. A real revolution.

Vegetable Botox is composed of the following natural products: Spilanthes acmella, Astragalus membranaceus, pure plant ubiquinone (Q10) and Carthamus tinctorius.

Vitamin E Tocopherol in natural cosmetics is used as a great preservative that extends the life of products thanks to its antioxidant properties and is used in all products that have an oily phase.

Its main function is to conserve fats to prevent oxidation and thus extend the life of our natural cosmetics.

Alpha Bisabolol is an active ingredient widely used in natural cosmetics because of its amazing effects on the skin. It has soothing and restorative properties, so in cases of irritation, redness or bites, it is a good ally.

In addition, Alpha Bisabolol is a good cosmetic active against acne thanks to its antibacterial properties. It also prevents the breakdown of collagen in our skin, so we can also classify it as a good anti-wrinkle.

Natural alpha-bisabolol is one of the main constituents of German chamomile (Chamomilla Recutita).

Essential oils:
Ho-wood, Patchouli, Sun Rose, Sweet orange, Exotic verbena, Frankincense, Cedarwood, Geranium, Carrot, Niaouli, Rosemary, Honey myrtle, Everlasting, Ylang-ylang extra.
This blend is suitable for a very diverse range of skin types.

On top of the exceptional action of this serum, it also contains a very masculine and musky fragrance, thanks to this specific blend of essential oils.

Usage:
Massage 2-8 drops of this serum daily onto careful facial skin. When doing so, avoid the eyes. Can also be used as a night serum.
This serum is perfect as a base before applying day or night cream or to be used on its own.

Store in a dry and dark place. Keep out of reach of children. Do not swallow, this is not edible.

Nederlands

Created with Sketch.

Gezichtsserum op basis van plantaardige oliën met essentiële oliën voor een 100% natuurlijke gezichtsverzorging.

Dit serum bevat enkel plantaardige ingrediënten.

Ingrediënten:
Hennepolie, Jojoba olie, Muskusroos, Phito Plantaardige Silicone BIO, Plantaardige Botox, Natuurlijke Alfa Bisabolol, Vitamine E Tocopherol, EO Geranium, EO Sandelhout, EO Spijklavendel, EO Wierrook, EO Rozenhout, EO Zonneroosje.

Hennepolie wordt veel gebruikt in natuurlijke cosmetica vanwege zijn hoge gehalte aan voedingsstoffen. Door de rijkdom aan minerale zouten, vitaminen, vetzuren en proteïnen is het een ideaal ingrediënt.

Uitwendig aangebracht helpt het in veel gevallen bij jeuk, allergieën, eczeem en verschillende huidproblemen.

Onze olie wordt gewonnen uit de zaden en bevat dus geen cannabinoïden.

Muskusroos (ook wel rozenbottelolie) dient in natuurlijke cosmetica om de tekenen van vroegtijdige veroudering te vertragen en biedt uitstekende resultaten in de regenererende behandeling van de huid.


Een van de eigenschappen is dat het bijdraagt aan de vermindering van de pigmentatie van de huid, waardoor vlekken verdwijnen of verminderen.

Rozenbottelolie werkt als een celregenerator: vitamine A en E verhogen de productie van elastine en collageen, wat ook leidt tot celregeneratie bij littekens en striae.

Zuivere Jojoba-olie brengt de zuurgraad van de huid in balans en verbetert het aanzien van de vette en gemengde huid aanzienlijk omdat het de talgafscheiding reguleert, naast het revitaliseren van de droge huid.

In de natuurlijke cosmetica is er geen andere olie die de huid meer elasticiteit en flexibiliteit geeft dan jojoba-olie, omdat het de stofwisseling van elastine activeert.

Het bevat ook myristinezuur dat ontstekingsremmend werkt en uitstekend geschikt is voor de behandeling van huidveroudering.

De 100% zuivere en natuurlijke jojoba-olie, verkregen door eerste koude persing, is eigenlijk geen olie, maar een vloeibare was die bestaat uit wasesters met een structuur die erg lijkt op het vet van de huid.

Phito Silicone heeft een hoge penetratiegraad in huid en haar en je kunt cosmetica krijgen met een zeer zachte, niet-vette textuur, die gemakkelijk aan te brengen is.

Het laat een fluweelzacht gevoel achter op huid en haar dankzij haar 100% plantaardige verzachtende werkstof die bestaat uit wasesters en onverzeepbare olijven.

Het is een natuurlijk alternatief voor het gebruik van siliconen in huid- en haarproducten.

In natuurlijke cosmetica bevat Plantaardige en Natuurlijke Botox 100% plantaardige actieve ingrediënten in een basis van saffloerolie van biologische landbouw met verstrakkend en antirimpeleffect. Een echte revolutie.

Plantaardige Botox is samengesteld uit de volgende natuurlijke producten: Spilanthes acmella, Astragalus membranaceus, zuiver plantaardig ubiquinon (Q10) en Carthamus tinctorius.

Vitamine E Tocopherol in natuurlijke cosmetica wordt gebruikt als een geweldig conserveermiddel dat de levensduur van producten verlengt dankzij de antioxiderende eigenschappen en wordt gebruikt in alle producten die een vette fase hebben.

De belangrijkste functie is het conserveren van vetten om oxidatie te voorkomen en zo de levensduur van onze natuurlijke cosmetica te verlengen.

Alpha Bisabolol is een actief ingrediënt dat veel gebruikt wordt in natuurlijke cosmetica vanwege de geweldige effecten op de huid. Het heeft kalmerende en herstellende eigenschappen, dus bij irritaties, roodheid of beten is het een goede bondgenoot.

Daarnaast is Alpha Bisabolol een goede cosmetische werkstof tegen acne dankzij de antibacteriële eigenschappen. Het voorkomt ook de afbraak van collageen in onze huid, dus we kunnen het ook classificeren als een goede anti-rimpel.

Natuurlijk alfa-bisabolol is een van de hoofdbestanddelen van Duitse kamille (Chamomilla Recutita).

Essentiële oliën:
Ho-hout, Patchouli, Zonneroosje, Zoete sinaasappel, Exotische verbena, Frankincense, Cederhout, Geranium, Wortel, Niaouli, Rozemarijn, Honingmirte, Everlasting, Ylang-ylang extra.
Deze melange is geschikt voor zeer uiteenlopende huidtypes.

Bovenop de uitzonderlijke werking van dit serum, bevat het ook een zeer mannelijke en muskusachtige geur, dankzij deze specifieke mix van essentiële oliën.

Gebruik:
Masseer dagelijks 2-8 druppels van dit serum op de zorgvuldige gezichtshuid. Vermijd hierbij de ogen. Kan ook als nachtserum gebruikt worden.
Dit serum is perfect als basis voor het aanbrengen van een dag- of nachtcrème of om op zichzelf te gebruiken.

Droog en donker bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet doorslikken, dit is niet eetbaar.

Français

Created with Sketch.

Sérum pour le visage à base d'huile végétale et d'huiles essentielles pour un soin du visage 100% naturel.

Ce sérum ne contient que des ingrédients d'origine végétale.

Ingrédients :
Huile de chanvre, huile de jojoba, rose musquée, silicone végétale Phito BIO, botox végétal, alpha bisabolol naturel, vitamine E tocophérol, HE de géranium, HE de bois de santal, HE de lavande en épi, HE d'encens, HE de bois de rose, HE de rose solaire.

L'huile de chanvre est largement utilisée en cosmétique naturelle en raison de sa richesse en éléments nutritifs. Sa richesse en sels minéraux, en vitamines, en acides gras et en protéines en fait un ingrédient idéal.

En application externe, elle aide dans de nombreux cas pour les démangeaisons, les allergies, l'eczéma et divers problèmes de peau.

Notre huile est extraite des graines et ne contient donc pas de cannabinoïdes.

La rose musquée (ou huile de rose musquée) est utilisée en cosmétique naturelle pour ralentir les signes de vieillissement prématuré et offre d'excellents résultats en matière de régénération de la peau.

L'une de ses propriétés est de contribuer à réduire la pigmentation de la peau, en éliminant ou en atténuant les taches.

L'huile de rose musquée agit comme un régénérateur cellulaire : les vitamines A et E augmentent la production d'élastine et de collagène, ce qui entraîne également une régénération cellulaire dans les cicatrices et les vergetures.

L'huile de jojoba pure équilibre l'acidité de la peau et améliore sensiblement l'aspect des peaux grasses et mixtes, car elle régule la sécrétion de sébum, tout en revitalisant les peaux sèches.

En cosmétique naturelle, aucune autre huile ne donne à la peau plus d'élasticité et de souplesse que l'huile de jojoba, car elle active le métabolisme de l'élastine.

Elle contient également de l'acide myristique qui est anti-inflammatoire et excellent pour traiter le vieillissement de la peau.

L'huile de jojoba 100% pure et naturelle, obtenue par première pression à froid, n'est pas à proprement parler une huile, mais une cire liquide composée d'esters de cire dont la structure est très proche de la graisse de la peau.

Phito Silicone a une forte pénétration dans la peau et les cheveux et permet d'obtenir des cosmétiques à la texture très douce, non grasse et facile à appliquer.

Il laisse un toucher velouté sur la peau et les cheveux grâce à son principe actif émollient 100% végétal composé d'esters de cire et d'olives insaponifiables.

C'est une alternative naturelle à l'utilisation des silicones dans les produits pour la peau et les cheveux.

En cosmétique naturelle, le Botox végétal et naturel contient des actifs 100% végétaux dans une base d'huile de carthame biologique à effet tenseur et antirides. Une véritable révolution.

Le Botox végétal est composé des produits naturels suivants : Spilanthes acmella, Astragalus membranaceus, ubiquinone végétale pure (Q10) et Carthamus tinctorius.

La vitamine E tocophérol en cosmétique naturelle est utilisée comme un excellent conservateur qui prolonge la durée de vie des produits grâce à ses propriétés antioxydantes et est utilisée dans tous les produits qui ont une phase huileuse.

Sa fonction principale est de conserver les graisses pour éviter l'oxydation et ainsi prolonger la durée de vie de nos cosmétiques naturels.

L'alpha bisabolol est un actif très utilisé en cosmétique naturelle pour ses effets étonnants sur la peau. Il a des propriétés apaisantes et réparatrices, donc en cas d'irritation, de rougeur ou de piqûre, il est un bon allié.

De plus, l'Alpha Bisabolol est un bon actif cosmétique contre l'acné grâce à ses propriétés antibactériennes. Il prévient également la dégradation du collagène dans notre peau, on peut donc aussi le classer comme un bon antirides.

L'alpha-bisabolol naturel est l'un des principaux composants de la camomille allemande (Chamomilla Recutita).

Huiles essentielles :
Bois de hô, patchouli, ciste ladanifère, orange douce, verveine exotique, encens, bois de cèdre, géranium, carotte, niaouli, romarin, myrte à miel, éternel, ylang-ylang extra.
Ce mélange convient à une gamme très variée de types de peau.

En plus de l'action exceptionnelle de ce sérum, il contient également un parfum très masculin et musqué, grâce à ce mélange spécifique d'huiles essentielles.

Utilisation :
Masser quotidiennement 2 à 8 gouttes de ce sérum sur la peau soignée du visage. Éviter le contour des yeux. Peut également être utilisé comme sérum de nuit.
Ce sérum est parfait comme base avant l'application d'une crème de jour ou de nuit ou pour être utilisé seul.

Conserver dans un endroit sec et sombre. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler, ce produit n'est pas comestible.