Eye Contour Serum "Freshness"

incl. btw, excl. verzendkosten

Standaard verzending 1 - 4 Werkdagen

100% natural eye contour gel.

Productinformation

Eye contour gel with cafeine.

English

Created with Sketch.

A serum for the eye contour with several positive properties such as moisturizing, reducing (dark) circles and decongesting any puffiness.

The eye serum contains no essential oils, allowing it to be applied right up to the lash line.

Use 1 drop in the morning for each eye after your usual facial care and tap it under the eye, around the eye and possibly just under the eyebrow.

Ingredients:


Hydrolate of Chamomile:
It helps to regenerate, soothe and purify the skin, and calms the scalp in case of itching and other irritations. Therefore, it is great for making soothing and regenerating products.

It is also used to soothe eye infections, eczema, psoriasis, allergies, etc.

Hydrolyzed silk proteins:
Silk proteins (hydrolyzed) in natural cosmetics are indicated for the care of rough, dry, dehydrated and mature skin. Silk has always been the queen of natural fibers.

It also creates a protective film that prevents external damage.

Niacinamide:
Niacinamide or vitamin B3 in natural cosmetics acts on the skin as a brightener and depigmenting agent, evens out skin tone and reduces blemishes.

Some studies have shown that Niacinamide improves skin texture and reduces the appearance of small wrinkles.

In the field of dermopharmaceuticals, it is used to treat skin diseases such as atopic dermatitis and acne.

Propanediol:
Propanediol is an excellent extractor of active ingredients.

Propanediol is a natural humectant (absorbs and retains moisture) obtained from corn or sugarcane.

It is a fully biodegradable product that can replace propylene glycol in natural cosmetics.

It is not only an excellent extractor of active ingredients from plants, but also has moisturizing, soothing, calming and skin-protective properties.

Caffeine:
Cosmetic caffeine is primarily used in natural cosmetics in the treatment of cellulite, as it has properties that help reduce fat cells in the upper layers of the skin.

It is also used in the care of the eye area, puffiness, dark circles and to redefine the facial contour by helping to remove dead cells and improve the appearance of the skin.

It is used in the preparation of any emulsion containing water: anti-cellulite cream, firming body milk, eye contour, tightening gel for the face contour, neck and chest, lotions, gels, etc.

Used in gels, it helps remove dead cells, activates the skin's regeneration process, making it look more radiant and glowing.

Low-Molecular Hyaluronic Acid:
100% pure and natural hyaluronic acid penetrates the deep layers of the skin and has super hydrating properties, as it can retain water in a percentage equal to thousands of times its weight, providing the medium our organism needs for molecular transport and many other processes.

It stimulates the formation of collagen, making the skin smoother and reducing wrinkles and furrows. It also prevents facial aging in a natural and simple way.

Hyaluronic acid is found in almost all living things that have joints and connective tissue. The human body is mostly made up of water, so mechanisms are needed that keep water in cells and tissues.

In natural and household cosmetics, low molecular hyaluronic acid is mainly used in creams and serums.

High molecular weight hyaleronic acid:
High molecular weight hyaluronic acid is a powerful anti-wrinkle, hydrating and moisture-retaining active ingredient (it absorbs and retains moisture), and it promotes collagen production and is tolerated by all skin types.

Our hyaluronic acid is pure and of plant origin. In natural cosmetics, it has the capacity to attract and hold up to 20 times its weight in water to form an elastic gel, being a disaccharide polymer that forms a non-coagulating film on the skin surface (outer layers), like a cushion filled with water, which maintains hydration and has a tightening, filling and smoothing effect on wrinkles.

Hyaluronic acid is a natural constituent of connective tissue: skin, cartilage, synovial fluid and cornea. With age, the amount of hyaluronic acid in the skin gradually decreases and the skin loses its elasticity, volume and firmness.

We use a combination of low and high molecular weight hyaluronic acid because it acts on the deep layers of the skin: the high hyaluronic acid on the outer layers, the low hyaluronic acid on the deep layers.

Sharomix 705:
In natural cosmetics, Sharomix 705 is a broad-spectrum preservative, like Cosgard, composed of a combination of organic acids free of formaldehyde, halogens, parabens and ethoxylated compounds.

Sharomix 705 is a globally approved and ACENE-certified combination suitable for use in products such as creams, lotions, shampoos, liquid soaps, shower gels and hair conditioners.

This product is a preservative for preparations containing water or aqueous products.

Leucidal:
In natural cosmetics, liquid Leucidal® is a natural preservative that, in addition to its preservative action against various types of microorganisms and bacteria, is itself an active moisturizer for both skin and hair.

Liquid Leucidal® is based on an antimicrobial peptide originally derived from lactic acid bacteria, Leuconostoc kimchii.

Studies have shown that Leucidal® liquid provides cosmetic benefits due to its peptides. These properties make it ideal for applications in certain skin and scalp conditions.

Suitable for preserving all types of homemade creams, lotions and personal care products.

Nederlands

Created with Sketch.

Een serum voor de oogcontour met verschillende positieve eigenschappen zoals het hydrateren, verminderen van (donkere) kringen en het ontzwellen van eventuele wallen.

Het oogserum bevat geen essentiële oliën waardoor het tot aan de wimperlijn kan worden aangebracht.

Gebruik 's ochtends voor elk oog 1 druppel na jouw gewoonlijke gezichtsverzorging en tap het onder het oog, rond het oog en eventueel net onder de wenkbrauw.

Ingrediënten:


Hydrolaat van Kamille:
Het helpt bij het regenereren, kalmeren en zuiveren van de huid, en kalmeert de hoofdhuid bij jeuk en andere irritaties. Het is daarom zeer geschikt voor het maken van kalmerende en regenererende producten.

Het wordt ook gebruikt om oogontstekingen, eczeem, psoriasis, allergieën, enz. te verzachten.

Gehydrolyseerde zijdeproteïnen:
Zijdeproteïnen (gehydrolyseerd) in natuurlijke cosmetica zijn geïndiceerd voor de verzorging van de ruwe, droge en vochtarme huid en de rijpere huid. Zijde is altijd de koningin van de natuurlijke vezels geweest.

Het creëert ook een beschermende film die schade van buitenaf voorkomt.

Niacinamide:
Niacinamide of vitamine B3 in natuurlijke cosmetica werkt op de huid als een oplichter en depigmenteermiddel, egaliseert de huidtint en vermindert oneffenheden.

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat Niacinamide de textuur van de huid verbetert en de zichtbaarheid van kleine rimpels vermindert.

Op het gebied van dermofarmaceutica wordt het gebruikt voor de behandeling van huidziekten zoals atopische dermatitis en acne.

Propanediol:
Propanediol is een uitstekende extractor van actieve ingrediënten.

Propanediol is een natuurlijk bevochtigingsmiddel (absorbeert en houdt vocht vast) dat wordt verkregen uit maïs of suikerriet.

Het is een volledig biologisch afbreekbaar product dat propyleenglycol kan vervangen in natuurlijke cosmetica.

Het is niet alleen een uitstekende extractor van actieve ingrediënten uit planten, maar heeft ook hydraterende, verzachtende, kalmerende en huidbeschermende eigenschappen.

Cafeïne:
Cosmetische cafeïne wordt voornamelijk gebruikt in natuurlijke cosmetica bij de behandeling van cellulitis, omdat het eigenschappen heeft die helpen vetcellen in de bovenste lagen van de huid te verminderen.

Het wordt ook gebruikt bij de verzorging van de oogcontour, wallen, donkere kringen en om de gezichtscontour opnieuw te definiëren, door te helpen dode cellen te verwijderen en het uiterlijk van de huid te verbeteren.

Het wordt gebruikt bij de bereiding van elke emulsie die water bevat: anti-cellulitis crème, verstevigende bodymilk, oogcontour, verstrakkende gel voor de gezichtscontour, nek en borst, lotions, gels, enz.

Gebruikt in gels, helpt het dode cellen te verwijderen, activeert het het regeneratieproces van de huid, waardoor deze er stralender en glanzender uitziet.

Laagmoleculair hyaleronzuur:
100% puur en natuurlijk hyaluronzuur dringt door tot in de diepe lagen van de huid en heeft super hydraterende eigenschappen, omdat het water kan vasthouden in een percentage dat gelijk is aan duizenden keren zijn gewicht, en het medium levert dat ons organisme nodig heeft voor moleculair transport en vele andere processen.

Het stimuleert de vorming van collageen, waardoor de huid gladder wordt en rimpels en groeven verminderen. Het voorkomt ook gezichtsveroudering op een natuurlijke en eenvoudige manier.

Hyaluronzuur komt voor in vrijwel alle levende wezens die gewrichten en bindweefsel hebben. Het menselijk lichaam bestaat voor het grootste deel uit water en daarom zijn er mechanismen nodig die water in de cellen en weefsels houden.

In natuurlijke en huishoudelijke cosmetica wordt laagmoleculair hyaluronzuur voornamelijk gebruikt in crèmes en serums.

Hoogmoleculair hyaleronzuur:
Hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht is een krachtig antirimpel, hydraterend en vochtvasthoudend actief ingrediënt (het absorbeert vocht en houdt het vast), en het bevordert de collageenproductie en wordt door alle huidtypes verdragen.

Ons hyaluronzuur is puur en van plantaardige oorsprong. In natuurlijke cosmetica heeft het de capaciteit om tot 20 keer zijn gewicht in water aan te trekken en vast te houden om een elastische gel te vormen, omdat het een disacharidepolymeer is dat een niet-coagulerende film vormt op het huidoppervlak (buitenste lagen), als een soort kussen gevuld met water, dat de hydratatie op peil houdt en een verstrakkend, opvullend en gladmakend effect heeft op rimpels.

Hyaluronzuur is een natuurlijk bestanddeel van bindweefsel: huid, kraakbeen, gewrichtsvloeistof en hoornvlies. Met het ouder worden neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in de huid geleidelijk af en verliest de huid haar elasticiteit, volume en stevigheid.

We gebruiken een combinatie van hyaluronzuur met een laag en hoog moleculair gewicht, omdat het inwerkt op de diepe lagen van de huid: het hoge hyaluronzuur op de buitenste lagen, het lage hyaluronzuur op de diepe lagen.

Sharomix 705:
In natuurlijke cosmetica is Sharomix 705 een breedspectrum conserveermiddel, zoals Cosgard, samengesteld uit een combinatie van organische zuren vrij van formaldehyde, halogenen, parabenen en geëthoxyleerde verbindingen.

Sharomix 705 is een wereldwijd goedgekeurde en ACENE-gecertificeerde combinatie die geschikt is voor gebruik in producten zoals crèmes, lotions, shampoo, vloeibare zeep, douchegels en haarconditioners.

Dit product is een conserveringsmiddel voor preparaten die water of waterige producten bevatten.

Leucidal:
In natuurlijke cosmetica is vloeibare Leucidal® een natuurlijk conserveringsmiddel dat, naast zijn conserverende werking tegen verschillende soorten micro-organismen en bacteriën, op zichzelf een actieve vochtinbrenger is voor zowel huid als haar.

Liquid Leucidal® is gebaseerd op een antimicrobiële peptide die oorspronkelijk afkomstig is van melkzuurbacteriën, Leuconostoc kimchii.

Studies hebben aangetoond dat Leucidal® liquid cosmetische voordelen biedt dankzij de peptiden. Deze eigenschappen maken het ideaal voor toepassingen bij bepaalde huid- en hoofdhuidaandoeningen.

Geschikt voor het conserveren van alle soorten zelfgemaakte crèmes, lotions en verzorgingsproducten.

Bijzondere instructies

Created with Sketch.

Un sérum pour le contour des yeux qui possède plusieurs propriétés positives telles que l'hydratation, la réduction des cernes et la décongestion des poches.

Le sérum pour les yeux ne contient pas d'huiles essentielles, ce qui permet de l'appliquer jusqu'au ras des cils.

Le matin, après votre soin du visage habituel, utilisez 1 goutte pour chaque œil et tapotez sous l'œil, autour de l'œil et éventuellement juste sous le sourcil.

Ingrédients:


Hydrolat de camomille :
Il aide à régénérer, apaiser et purifier la peau, et calme le cuir chevelu en cas de démangeaisons et autres irritations. Il convient donc parfaitement à la fabrication de produits apaisants et régénérants.

Elle est également utilisée pour calmer les infections oculaires, l'eczéma, le psoriasis, les allergies, etc.

Protéines de soie hydrolysées :
Les protéines de soie (hydrolysées) en cosmétique naturelle sont indiquées pour le soin des peaux rugueuses, sèches, déshydratées et matures. La soie a toujours été la reine des fibres naturelles.

Elle crée également un film protecteur qui prévient les agressions extérieures.

Niacinamide :
Dans les cosmétiques naturels, la niacinamide ou vitamine B3 agit sur la peau comme un agent éclaircissant et dépigmentant, unifie le teint et atténue les imperfections.

Certaines études ont montré que la niacinamide améliore la texture de la peau et réduit l'apparence des petites rides.

Dans le domaine de la dermopharmacie, il est utilisé pour traiter les maladies de la peau telles que la dermatite atopique et l'acné.

Propanediol :
Le propanediol est un excellent extracteur de principes actifs.

Le propanediol est un humectant naturel (qui absorbe et retient l'humidité) obtenu à partir du maïs ou de la canne à sucre.

C'est un produit entièrement biodégradable qui peut remplacer le propylène glycol dans les cosmétiques naturels.

C'est non seulement un excellent extracteur de principes actifs végétaux, mais il possède également des propriétés hydratantes, adoucissantes, apaisantes et protectrices de la peau.

La caféine :
La caféine cosmétique est principalement utilisée dans les cosmétiques naturels pour traiter la cellulite, car elle possède des propriétés qui aident à réduire les cellules graisseuses dans les couches supérieures de la peau.

Elle est également utilisée dans le soin du contour des yeux, des poches, des cernes et pour redéfinir le contour du visage en aidant à éliminer les cellules mortes et à améliorer l'aspect de la peau.

Elle entre dans la préparation de toute émulsion contenant de l'eau : crème anticellulite, lait corporel raffermissant, contour des yeux, gel tenseur pour le contour du visage, le cou et la poitrine, lotions, gels, etc.

Utilisé dans les gels, il favorise l'élimination des cellules mortes, active le processus de régénération de la peau, la rendant plus lumineuse et éclatante.

Acide hyaluronique de faible poids moléculaire :
L'acide hyaluronique 100 % pur et naturel pénètre dans les couches profondes de la peau et possède des propriétés super hydratantes, car il peut retenir l'eau dans un pourcentage égal à des milliers de fois son poids, fournissant le milieu dont notre organisme a besoin pour le transport moléculaire et de nombreux autres processus.

Elle stimule la formation de collagène, lissant la peau et réduisant les rides et les sillons. Il prévient également le vieillissement du visage de manière naturelle et facile.

L'acide hyaluronique est présent dans presque tous les êtres vivants dotés d'articulations et de tissus conjonctifs. Le corps humain est principalement composé d'eau et des mécanismes sont donc nécessaires pour maintenir l'eau dans les cellules et les tissus.

Dans les cosmétiques naturels et domestiques, l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire est principalement utilisé dans les crèmes et les sérums.

Acide hyaluronique de haut poids moléculaire :
L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire est un puissant ingrédient actif antirides, hydratant et rétablissant l'hydratation (il absorbe et retient l'humidité). Il favorise la production de collagène et est toléré par tous les types de peau.

Notre acide hyaluronique est pur et d'origine végétale. En cosmétique naturelle, il a la capacité d'attirer et de retenir jusqu'à 20 fois son poids en eau pour former un gel élastique. C'est un polymère disaccharide qui forme un film non coagulant à la surface de la peau (couches externes), comme un coussin rempli d'eau, qui maintient l'hydratation et a un effet de resserrement, de remplissage et de lissage des rides.

L'acide hyaluronique est un constituant naturel du tissu conjonctif : peau, cartilage, liquide synovial et cornée. Avec l'âge, la quantité d'acide hyaluronique dans la peau diminue progressivement et la peau perd de son élasticité, de son volume et de sa fermeté.

Nous utilisons une combinaison d'acide hyaluronique de bas et de haut poids moléculaire car il agit sur les couches profondes de la peau : l'acide hyaluronique de haut poids sur les couches externes, l'acide hyaluronique de bas poids sur les couches profondes.

Sharomix 705 :
Dans les cosmétiques naturels, Sharomix 705 est un conservateur à large spectre, comme Cosgard, composé d'une combinaison d'acides organiques sans formaldéhyde, halogènes, parabènes et composés éthoxylés.

Sharomix 705 est une combinaison approuvée au niveau mondial et certifiée par l'ACENE, qui peut être utilisée dans des produits tels que les crèmes, les lotions, les shampooings, les savons liquides, les gels douche et les revitalisants capillaires.

Ce produit est un conservateur pour les préparations contenant de l'eau ou des produits aqueux.

Leucidal :
En cosmétique naturelle, le Leucidal® liquide est un conservateur naturel qui, en plus de son action conservatrice contre divers types de micro-organismes et de bactéries, est lui-même un hydratant actif pour la peau et les cheveux.

Leucidal® liquide est basé sur un peptide antimicrobien dérivé à l'origine d'une bactérie lactique, Leuconostoc kimchii.

Des études ont montré que le Leucidal® liquide offre des avantages cosmétiques grâce à ses peptides. Ces propriétés le rendent idéal pour des applications dans certaines affections de la peau et du cuir chevelu.

Convient à la conservation de tous les types de crèmes, lotions et produits de soins personnels faits maison.